Menu
Cart 0
21577  基督教典外文獻 - 舊約篇 (第三冊) Christian Extra-Canonical Document-Old Testamant III

21577 基督教典外文獻 - 舊約篇 (第三冊) Christian Extra-Canonical Document-Old Testamant III

CCLC 文藝

  • $ 37.95


作者: 黃 根 春 主 編 

出版社: 基 督 教 文 藝 出 版 社 

出版時間:2003/7

425頁

基督教典外文獻-舊約篇共分六冊.當中包括啟示文學,遺訓,舊約和傳説的續篇,隱藏經卷,智慧文學,禱詞,詩篇及頌詩, 死海古卷等. 第三卷除了收錄啟示文學及相關作品共三卷,還收錄了舊約和傳説 續篇共六卷.


We Also Recommend